නම: Ka*** | වයස: 28
ගැටළුව

මාස 4ක් ගැබිනි මවක් ඇස්ට්සෙනිකා එක ගත්තට ගැටලුවක් නැද්ද ?දරු ගැබට ගැටලුවක් ඇතිවෙනවද?

පිළිතුර


දරු ගැබට හානියක් වන බවට සාක්ෂි නැහැ. නමුත් දැනට ලංකාවේ නිර්දේශ කර තිබෙන්නෙ සයිනොෆාම් එන්නත පමණයි. ඉදිරියේදී මෙම නිර්දේශ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)