නම: යෙ*** | වයස: 28
ගැටළුව

මම covid vaccine eka පලවෙනි මාත්‍රා ව විද්දා.දැන් දෙවනි මාත්‍රා වත් විදින්න ලගයි..දරුවෙකු දැන්ම සැදිමට සුදුසු වන්නේ නැද්ද ??? මව් පදවිය අපෙක්ශාවෙන් මම සිටින්නෙමි .එය මව් පදවිය ලැබිමට බාදාවක් වෙවිද??වෛද්‍ය තුමනි ඉක්මනින් පිලිතුරක් ලබා දෙන්න

පිළිතුර


නැහැ. දරු පිළිසිඳ ගැනීම ප්‍රමාද කිරීමට අවශ්‍ය වෙන්නෙ නැහැ 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)