නම: Pa*** | වයස: 21
ගැටළුව

Doc man postinor 2 biuwa period hadila dawas 9kata psse ithin mn bhth eka bila dawas 5kata passe mata aaith periods haduna eka prashnyakda?

පිළිතුර


සමහර විට මෙම ඖෂධය නිසා එවැනි රුධිර වහනයක් වෙන්න පුළුවන්. සති දෙකකට පසුව මුත්‍රා පරීක්ෂණයක් සිදු කර ගැබ් ගෙන නැති බව තහවුරු කර ගන්න. 

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)