නම: Di*** | වයස: 21
ගැටළුව

ඩොක්ටර ලින්ගිකව එක් උයෙ නැති උනත් ලින්ගෙන්ද්‍රරයන් එකට ඇතිල්ලිමෙන් ප්‍රෙග්නට් වෙන්න අවස්තාව තියෙනවාද

පිළිතුර


කිසියම් ආකාරයකට ශුක්‍රාණු යෝනි මාර්ගය හරහා ඇතුළු වුව හොත් ගැබ් ගැනීමට හැකියාව තිබෙනව. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)