නම: di*** | වයස: 20
ගැටළුව

Gabini mawak rohalata yama sadaha lasthi karagathauthu dawal monawada

පිළිතුර


රෝහල් ගතවීමේදී තමාගේ එදිනෙදා භාවිතයට අවශ්‍ය උපකරන සහ ඇඳුම් වලට අමතරව අළුත් බිළිඳා සඳහා අවශ්‍ය ඇඳුම් සහ රෙදි රැගෙන යායුතුයි. කොළඹ කාසල් රෝහලෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලයිස්තුව මෙතැනින් බලන්න.