නම: sa*** | වයස: 27
ගැටළුව

My thyroxine level eka 3.2 mam 32weeks pregnant eka loku problm ekakda daru gabata

පිළිතුර


ඔබ Thyroxine level ලෙස සඳහන් කරන්නේ TSH අගය විය යුතුයි. මෙම අගය ගොඩක් වැඩි නැහැ. එම නිසා කලබල වෙන්න එපා. නමුත් ගර්භණී කාලයේදී TSH මට්ටම 2.5U/mL ට වඩා අඩුවෙන් තබා ගැනීම වඩාත් සුදුසුයි. ඔබේ වෛද්‍ය වරයා හමුවී මාත්‍රාව වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)