නම: A*** | වයස: 26
ගැටළුව

saru kalaya lesa ganne osap u dina sita dina kiyakata pasuda?

පිළිතුර


එය ඔබගේ ඔසප් චක්‍රයේ කාල සීමාව අනුව වෙනස් වෙනවා. දින 28කට වරක් ඔසප් වීම සිදුවන කාන්තාවකට නම් ඔසප් වූ දින සිට දින 12ත් 16ත් අතර කාලය සරු කාලය ලෙස සලකන්න පුළුවන්.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)