නම : රුවන් කු ....
වයස : 33

ගැටලුව :
මද සරුභාවයට ප්‍රතිකාර මෙනවද? දැනට ලංකාවෙ ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර මොනවද?


පිළිතුර :
මේ සඳහා ඉතාමත් සාර්තක ප්‍රතිකාර ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනව. ලඟම රෝහලේ නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය වරයා හමුවෙන්න.

Answered By

Dr. Chaminda Mathota VOG FHB Colombo

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට

MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)