යහපත් දරුවෙකු බිහිකිරීමට ගැබිනි මාතාවන් දිනපතා වැඩිය යුතු මෛත්‍රී භාවනාව

යහපත් දරුවෙකු බිහිකිරීමට ගැබිනි මාතාවන් දිනපතා වැඩිය යුතු මෛත්‍රී භාවනාව

nœ¥.=K wkka;hs````` nœ¥.=K wkka;hs````` tA wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejd ks¥la fõjd````` kSfrdA.s fõjd````` iqjm;a fõjd````` wdhqIfhkA j¾KfhkA iemfhka n,fhkA m%«dfjka jefâjd````` Y%oAOdfjkA YS,fhkA ffu;%sfhkA lreKdfjka uqos;dfjkA WfmAlAIdfjkA bjiSfukA jefâjd````` .=KkqjkskA msfkka f;AciskA jefâjd````` fndai;a .=KfhkA msrsmqka f,dAl i;Ajhdg ys;iqj i,ik fY%AIAG;u l,HdK ñ;%fhlAu fõjd````` fouõmshkag jeâysÜhkag meúos W;=ukag i,lk WjegkA lrk lD;fúoS wfhlau fõjd````` mia múkAo oi wl=i,fhkAo m[Apdkka;¾h mdm l¾ufhkao mdmï;% fiAjk fhkAo j,lSjd````` O¾u .=Kfhka Ndjkd .=Kfhka iïmQ¾K orefjlAu fõjd`````

rg cd;sh wd.ug uy;A fiAjhlA ie,iSug iuf;lA fõjd````` fof,dju chf.k wud uy ksjkg fhduqjQ fndai;A orefjl= f,i b;d W;=ï iŒn fudfyd;lska iqjfia WmoSjd`````

nœ¥.=K wkka;hs````` wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejd fukau wfkl=;A Wmosk Wmosk ishˆ orefjdau Mfia jdikdjkA;fhdA fõjd`````

nœ¥.=K wkka;hs````` nœ¥.=K wkka;hs````` tA wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg fï wkka; jQ i;AmqreI hy .=K jefäjd````` B¾IHdj w;yer oshqKqj oel i;=gq ùug;a uu;ajh bj; ,d ieug tl f,iska wdorh lsrSug;a Tyqg/wehg yels fõjd````` udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg ffu;%sh lreKdj ,ndoS ier mreIlu u. yerùug;aa m,s.ekSfuka je,lS iudj ,ndoSug;a yels fõjd````` kEoE ys;ñ;=rka jeûysáhkaf.a WmfoaYj, l,K ñ;=re nj jgyd .ekSug;a ñ;%YS,S iyfhda.h ,ndf.k wukdmh ke;slsrSug;a jrola isÿjqks kï iudj b,a,Sug;a yels fõjd````` iel ixld ke;súug i;HjfndAOh;a ísh fkdù tû;rùug yelshdj;a Tyqg/wehg ,efíjd`````

nœ¥.=K wkka;hs````` tA wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg úYajdih we;slr .ekSug meyeos,s oekqu;Aa flaka;s tkúg bjiSug ukd mqyqKqj;a ms,s.kakjd fjkqjg f;areï .ekSfï Yla;sh;a ,efíjd’ /jàug tfrysj WmdhYS,S {dKh;a fkdokakd nj oefkkúg bf.k .ekSfï Wjukdj;A ,efíjd````` wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg jegqKq ;ekloS ke.S isàug ffO¾hh;a mdml%shd fjkqjg msxidr is;;a ysxidj fjkqjg wysxidjdoS .=Kh;a lïue,slu ÿr,Sug l%shdYS,S Y+r;ajh;a ,efíjd````` nœ¥.=K wkka;hs````` tA wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg l<.=K ie,lSug lD;fõoS ukqIH;ajh;a mSvdjka fjkqjg iykh;a f,vfrda. fkdue;sj ukd fi!LH wdrCIdj;a fõokdfjka f;drjQ myiqj;a ysïfújd````` nœ¥.=K wkka;hs````` tA wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg oeùu fjkqjg ksùu;a ,ecacd isf;kúg fkdmels,j bosrsm;a ùug m%.;sYS,S ye.Su;a we;s fújd`````

nœ¥.=K wkka;hs````` wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg ke;s ;ekg we;slr .ekSug n,h;a yelshdj;A ners ;ekloS yelsùug ffO¾hh;a Wjukdj;a mrdch fjkqjg ch.%dyS id¾:l;ajh;a ,efíjd’’’’’’ nœ¥.=K wkka;hs````` ta wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg l,lsrSu ÿreùug meyeos,s wjfndaOh;A ysïfújd````` wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA Tyqg/wehg ish,q wdldrfha wNsfhda. i;=ákau oskd.ekSug ÿmam;alu fjkqjg fmdfydi;alu Wodlr.kakg {dK Yla;sh ffO¾hh yd yrsu. meyefoajd````` nœ¥.=K wkka;hs````` ta wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg fukau wfkl=;A Wmosk Wmosk orejkAgo fï wkka; jQ i;AmqreI hy .=K jefäjd`````

ප්‍රවීණ ගුවන්විදුලි නිවේදක ප්‍රියන්ත හීන්පැල්ල

BA (Hons Journalism - Colombo),
Justice of Peace (All Island)

SHARE THIS WITH FRIENDS ON


Latest topics

Featured Articles