යහපත් දරුවෙකු බිහිකිරීමට ගැබිනි මාතාවන් දිනපතා වැඩිය යුතු මෛත්‍රී භාවනාව

යහපත් දරුවෙකු බිහිකිරීමට ගැබිනි මාතාවන් දිනපතා වැඩිය යුතු මෛත්‍රී භාවනාව

nœ¥.=K wkka;hs````` nœ¥.=K wkka;hs````` tA wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejd ks¥la fõjd````` kSfrdA.s fõjd````` iqjm;a fõjd````` wdhqIfhkA j¾KfhkA iemfhka n,fhkA m%«dfjka jefâjd````` Y%oAOdfjkA YS,fhkA ffu;%sfhkA lreKdfjka uqos;dfjkA WfmAlAIdfjkA bjiSfukA jefâjd````` .=KkqjkskA msfkka f;AciskA jefâjd````` fndai;a .=KfhkA msrsmqka f,dAl i;Ajhdg ys;iqj i,ik fY%AIAG;u l,HdK ñ;%fhlAu fõjd````` fouõmshkag jeâysÜhkag meúos W;=ukag i,lk WjegkA lrk lD;fúoS wfhlau fõjd````` mia múkAo oi wl=i,fhkAo m[Apdkka;¾h mdm l¾ufhkao mdmï;% fiAjk fhkAo j,lSjd````` O¾u .=Kfhka Ndjkd .=Kfhka iïmQ¾K orefjlAu fõjd`````

rg cd;sh wd.ug uy;A fiAjhlA ie,iSug iuf;lA fõjd````` fof,dju chf.k wud uy ksjkg fhduqjQ fndai;A orefjl= f,i b;d W;=ï iŒn fudfyd;lska iqjfia WmoSjd`````

nœ¥.=K wkka;hs````` wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejd fukau wfkl=;A Wmosk Wmosk ishˆ orefjdau Mfia jdikdjkA;fhdA fõjd`````

nœ¥.=K wkka;hs````` nœ¥.=K wkka;hs````` tA wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg fï wkka; jQ i;AmqreI hy .=K jefäjd````` B¾IHdj w;yer oshqKqj oel i;=gq ùug;a uu;ajh bj; ,d ieug tl f,iska wdorh lsrSug;a Tyqg/wehg yels fõjd````` udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg ffu;%sh lreKdj ,ndoS ier mreIlu u. yerùug;aa m,s.ekSfuka je,lS iudj ,ndoSug;a yels fõjd````` kEoE ys;ñ;=rka jeûysáhkaf.a WmfoaYj, l,K ñ;=re nj jgyd .ekSug;a ñ;%YS,S iyfhda.h ,ndf.k wukdmh ke;slsrSug;a jrola isÿjqks kï iudj b,a,Sug;a yels fõjd````` iel ixld ke;súug i;HjfndAOh;a ísh fkdù tû;rùug yelshdj;a Tyqg/wehg ,efíjd`````

nœ¥.=K wkka;hs````` tA wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg úYajdih we;slr .ekSug meyeos,s oekqu;Aa flaka;s tkúg bjiSug ukd mqyqKqj;a ms,s.kakjd fjkqjg f;areï .ekSfï Yla;sh;a ,efíjd’ /jàug tfrysj WmdhYS,S {dKh;a fkdokakd nj oefkkúg bf.k .ekSfï Wjukdj;A ,efíjd````` wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg jegqKq ;ekloS ke.S isàug ffO¾hh;a mdml%shd fjkqjg msxidr is;;a ysxidj fjkqjg wysxidjdoS .=Kh;a lïue,slu ÿr,Sug l%shdYS,S Y+r;ajh;a ,efíjd````` nœ¥.=K wkka;hs````` tA wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg l<.=K ie,lSug lD;fõoS ukqIH;ajh;a mSvdjka fjkqjg iykh;a f,vfrda. fkdue;sj ukd fi!LH wdrCIdj;a fõokdfjka f;drjQ myiqj;a ysïfújd````` nœ¥.=K wkka;hs````` tA wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg oeùu fjkqjg ksùu;a ,ecacd isf;kúg fkdmels,j bosrsm;a ùug m%.;sYS,S ye.Su;a we;s fújd`````

nœ¥.=K wkka;hs````` wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg ke;s ;ekg we;slr .ekSug n,h;a yelshdj;A ners ;ekloS yelsùug ffO¾hh;a Wjukdj;a mrdch fjkqjg ch.%dyS id¾:l;ajh;a ,efíjd’’’’’’ nœ¥.=K wkka;hs````` ta wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg l,lsrSu ÿreùug meyeos,s wjfndaOh;A ysïfújd````` wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA Tyqg/wehg ish,q wdldrfha wNsfhda. i;=ákau oskd.ekSug ÿmam;alu fjkqjg fmdfydi;alu Wodlr.kakg {dK Yla;sh ffO¾hh yd yrsu. meyefoajd````` nœ¥.=K wkka;hs````` ta wkkA; jQœ nœ¥.=K n,fhkA udf.A l=ih ;=< jefvk orejdg fukau wfkl=;A Wmosk Wmosk orejkAgo fï wkka; jQ i;AmqreI hy .=K jefäjd`````

ප්‍රවීණ ගුවන්විදුලි නිවේදක ප්‍රියන්ත හීන්පැල්ල

BA (Hons Journalism - Colombo),
Justice of Peace (All Island)

SHARE THIS WITH FRIENDS ON


LATEST POSTS
laparoscopy-endometriosis
එන්ඩොමෙට්‍රියෝසිස් රෝග තත්ත්වය සඳහා සිදු කරන ශල්‍යකර්ම

laparoscopic-ovarian-cystectomy
ඩිම්බ කෝෂ වල ගෙඩි සඳහා සිදු කරන ලැපරොස්කොපි ශල්‍ය කර්ම. Laparoscopic surgery for ovarian cysts

air-travel-in-pregnancy
ගර්භණී සමයේ ගුවන් ගමන් සුදුසුද? Air travel in pregnancy

vaginal-candidiasis
සුද යාමට සහ යෝනි මාර්ගය ආශ්‍රිත කැසීමට හේතු වෙන Vaginal Candidiasis රෝග තත්වය

exercise-pregnancy
ගැබිනි මවකට ව්‍යායාම සුදුසුද? (Exercise in Pregnancy)

rubella-in-pregnancy
නූපන් දරුවාට හානි කරන රුබෙල්ලා වෛරස ආසාදනය

seminal-fluid-analysis
පුරුෂ මදසරුබව සොයා බලන ශුක්‍රාණු පරීක්ෂණය (SFA)

induction-labour
සාමාන්‍ය ප්‍රසූතිය ඉක්මන් කරන ක්‍රම. (Induction of labour)

thyroid-disease-pregnancy
තයිරොයිඩ් හෝමෝන ගර්භණී මවකට බලපාන හැටි Thyroid disease in pregnancy

POPULAR POSTS
caesarean-section
සිසේරියන් සැත්කම ගැන හරියටම දැන ගන්න.(Caesarean Section)

emergency-contraception
හදිසි ගැබ් ගැනීමක් වලක්වා ගත හැකි ක්‍රම තුනක් (Emergency contraception)

vaginismus-sexual-pain
ලිංගික එක්වීම වේදනාකාරී වන වැජිනිස්මස් රෝග තත්වය

pregnancy-sex
ගර්භණී සමයේ ලිංගික එක්වීම අවදානම්ද?

Normal-vaginal-delivery
ගර්භණී ඔබ සාමාන්‍ය දරු උපතකට සූදානම් වන විට අවශ්‍ය උපදෙස් (Vaginal delivery)

baby-gender
දුවෙක්ද? පුතෙක්ද? කොහොමද හරියටම දැන ගන්නේ?

subfertility
මද සරු බවට හේතු සහ ප්‍රතිකාර (Subfertility)

iugr
මවු කුස තුල දරුවාගේ වර්ධනය අඩුද? (Intra Uterine Growth Restriction)

total-laparoscopic-hysterectomy
ගර්භාෂය නිසා ඇතිවෙන අධික වේදනාවට, රුධිර වහනයට එක් දිනෙන් සහනය දෙන TLH සැත්කම.