නම: DI*** | වයස: 29
ගැටළුව

Doctor 21 dawase karana projestorone test eken balanne mona wage deyakda? Pregnant nowimata projetorone level eka adu wiima hethuwakda

පිළිතුර


ඔව්. ඩිම්බ පිටවීමෙන් පසු ඩිම්බ කෝෂවලින් ප්‍රොජෙස්ටරෝන් හෝමෝනය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට පිටවෙනව. මෙම හෝමෝන මට්ටම අඩු නම් ඩිම්බ පිටවීමක් සිදුවී නැති බව අනුමාන කරන්න පුළුවන්.

Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)