නම: Ba*** | වයස: 30
ගැටළුව

7.8cm*6.5cm fundal fibroid and a 4.5cm*4.6cm posteior wall fibroid .meka mata laparoscopy krmayata ain kra ganna puluwanda doctor ..mta doctorwa chanel krla me operation eka a krmayta kra gnna puluwanda doctor

පිළිතුර


පුළුවන්. ඊට පෙර ස්කෑන් පරීක්ෂාවක් මගින් නැවත පරීක්ෂා කර බැලීම අවශ්‍ය විය හැකියි. 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)