නම: Da*** | වයස: 21
ගැටළුව

I'm unmarried. Masika osap wima kramawath kara genimata mithuri kaha peti 5k masikawa bawithaya sudusuda?

පිළිතුර


නැහැ. එලෙස හෝමෝන පෙති භාවිතය සුදුසු නැහැ. ඔබ අවිවාහක නම් මාසික ඔසප්වීම ක්‍රමානුකූලව සිදුනොවීමෙන් ඔබට කිසිම හානියක් වන්නේ නැහැ. එම නිසා මෙය ප්‍රතිකාර ගත යුතු තත්වයක් නෙමයි. නමුත් ඔබට මාසික ඔසප් වීම ක්‍රමවත් කරගැනීමට අවශ්‍යම නම්, නිසි ලෙස මිතුරි පෙති එක දිගට සති 3ක් (දවස් 21ක්) භාවිතා කිරීමෙ තමයි නිර්දේශ කරන්නෙ.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)