නම: ma*** | වයස: 27
ගැටළුව

sperm count aka wedikaragana /quality wedikaraganna beheth thiyanawada a monawada

පිළිතුර


මේ සඳහා මිල අධික විටමින සහ supplements වර්ග භාවිතා කරන නමුත් ඒවායින් සැලකිය යුතු ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නෙ නැහැ. ඊට වඩා IUI වැනි ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකට යෙමු වීම සුදුසුයි.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)