නම: sa*** | වයස: 27
ගැටළුව

Mam 30 weeks pregnant mage ppbs level 165 insulin avashyamada

පිළිතුර


ඔබේ රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම වැඩියි. මෙය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය තත්වයක්. ප්‍රධාන ආහාර වේලකට පැය දෙකකට පසුව රුධිර සීනි මට්ටම 120ට වඩා අඩුවෙන් තබාගැනීම තමයි නිර්දේශ කරන්නේ. ඔබට ඒ සඳහා ඖෂධ ලබා ගැනීමට සිදුවේවි. ඉන්සියුලින් මගින් රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම පාලනය කිරීම පහසුයි. ඔබේ වෛද්‍ය වරයා හමුවී ඉක්මනින් උපදෙස් ලබා ගන්න.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)