නම: Se*** | වයස: 30
ගැටළුව

වෛද්‍යතුමනි, අද දිනය වන විට ලිංගිකව එක්වී දින 9ක් පමණ වන අතර ඔසප් වීම ප්‍රමාද වී දින 8 ගත වී තිබෙනවා .ගැබ් ගැනීමක් සිදු වෙලා නම් මොකද්ද ඒකට කරන්න පුලුවන් .

පිළිතුර


ගැබ් ගැනීමක් වලක්වා ගැනීමට පමණයි හදිසි උපත් පාලන ක්‍රම භාවිතා කල හැකි වෙන්නෙ. දැනට ලංකාවේ නීතියට අනුව මවගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට හැර ගබ්සාවක් කිරීමට අවසර නැහැ. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)