නම: Nu*** | වයස: 30
ගැටළුව

Letove 2.5mg tablet aka denne dimba morannada Dr.

පිළිතුර


ඔව්. මෙම ඖෂධය වෛද්‍ය වරයෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ පමණක් ලබා ගන්න. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)