නම: Da*** | වයස: 23
ගැටළුව

Doctor implanon ekak ain karama kochchara kalekinda mensos wenne?masa 2k vitara mensos nounoth pregnat wenna puluwanda

පිළිතුර


පුළුවන්. Implanon කරල ඉවත් කල වහාම ඔබේ සිරුරේ හෝමෝන ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍ය වෙන නිසා නැවත ඔසප් වීමට පෙර වුවත් ගැබ් ගැනීමක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)