නම: Ga*** | වයස: 27
ගැටළුව

Mama pregnant wela sathi 28 wenawa. Mage haemoglobin agaya 8. 91 eya prsnayakda?

පිළිතුර


ඔව්. මෙම ප්‍රමාණය අඩුයි. මෙයට හේතුව සොයා බලන්න තවත් පරීක්ෂණ අවශ්‍යයි. මෙයට හේතුව යකඩ ඌනතවය නම් යකඩ පෙති ගැනීමෙන් හිමෝග්ලොබින් අගය වැඩිකර ගත හැකියි. ඒ සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම වැදගත්. ඔබේ සායනයේ වෛද්‍ය වරයාට මෙම වාර්තාව ඉක්මනින් පෙන්වන්න.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)