නම: s.*** | වයස: 29
ගැටළුව

Pregnency aka check karanna ona fertilety day aken dawas kiyakata passeda sir.

පිළිතුර


මුත්‍රා පරීක්ෂණයක් මගින් ගර්භණී දැයි දැන ගත හැක්කේ සාමාන්‍ය යෙන් ඔසප් වීමට නියමිතව තිබූ දිනයට පසුවයි. එය ඩිම්බ මෝචනය වන දින සිට දින 14ක් නැත්නම් අවසාන වරට ඔසප් වූ දින සිට දින 28ක් ගතවූ පසුයි. ගැබ්ගෙන ඇති දැයි සැකහැර දැන ගන්නේ මෙහෙමයි (Pregnancy test)

 


Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)