නම: s.*** | වයස: 29
ගැටළුව

Dr. Mama thyroxine adu vima nisa beheth bonawa.mage 1st baba auruddakata kalin week 11 waladi abortion una. Den mama babek balaporoththuven inne. Mama prenatal vitamins genima sudusuda. Sudusuy nam ganne kohomada. Pls help me sir.

පිළිතුර


තයිරොක්සින් පෙති ඔබගේ වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කර ඇති ආකාරයට දිගටම ගන්න. ඊට අමතරව ෆෝලික් ඇසිඩ් පෙති දවසට එක බැගින් දිගටම පාවිච්චි කරන්න. විටමින ඌනතාවක් නැත්නම් මීට වඩා අමතර විටමින් වර්ග ගැනීමෙන් විශේෂිත වාසියක් ඇතිවන්නේ නැහැ.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)