නම: රු***� | වයස: 33
ගැටළුව

මද සරුභාවයට ප්‍රතිකාර මෙනවද? දැනට ලංකාවෙ ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර මොනවද?

පිළිතුර


මේ සඳහා ඉතාමත් සාර්තක ප්‍රතිකාර ක්‍රම කිහිපයක්ම තියෙනව. ලඟම රෝහලේ නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය වරයා හමුවෙන්න.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)