නම: Ay*** | වයස: 28
ගැටළුව

Ectopic surgery ඒකක් කලාම සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසුතියක් අවදාානම්ද..?දරු ප්‍රසුතිය සිසේරියන් සැත්කමක් මගින් පමනක් සිදුකල යුතුමද?

පිළිතුර


මෙහිදී ගර්භාෂයෙන් පිටත පිහිටන දරුගැබක් ඉවත් කිරීම සිදුකරන්නෙ. ඉන් කිසිසේතම ගර්භාෂයට හානියක් වන්නේ නැහැ. එම නිසා සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසූතියකට යාම කිසිම ගැටළුවක් නැහැ.

Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)