නම: Na*** | වයස: 31
ගැටළුව

sir maga waife ga kakul hodetama idimila ..itahe wada kakkumai. Avidinta baha thaniyama. Danatahe kandy hose pital aka ademite wala inna. Sir yatipathu thama ridenaqa kiyanna tahamaaduwak naha mokakda siral makata hathuwa.. danata sathi 12 wanna

පිළිතුර


සති 12දී සමාන්‍යයෙන් කකුල් ඉදිමෙන්නෙ නැහැ. මෙයට හේතු සොයා බැලීමට පරීක්ෂණ අවශ්‍ය වෙනව. රෝහලේ වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කරන පරිදි කටයුතු කරන්න. 

Answered by

විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)