නම: Ka*** | වයස: 19
ගැටළුව

daine 35 tablet eka magin pregnet wenwada..

පිළිතුර


මෙය උපත් පාලන ඖෂධයක්. නමුත් එය ලබා ගන්නා අතර තුර වුවත් ගැබ් ගැනීමට සුළු අවදානමක් තිබෙනව. 


Answered by

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය චාමින්ද මාතොට


MBBS (Colombo), MD Obstetrics & Gynaecology (Colombo), MRCOG (UK), DRCOG (UK), DOWH RCPI (Ireland), MRCPI (Ireland), Fellowship in laparoscopy, Fellowship in IVF & Assisted Reproductive Technologies (India), Dip in Advanced Gynae Endoscopy (Germany)